BUDOSPORTS - KARATE Grundtechniken 

PAGE 01

move to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zurück

 

Standtechniken Handtechniken Fußtechniken Blocktechniken
Fudo Dachi Gyaku Tsuki Hiza Geri Chudan Shuto Uke
Heiko Dachi Oi Tsuki Mawashi Geri Chudan Shotei Uke
Heisoku Dachi Mawashi Tsuki Mae Geri Gedan Barai
Kake Dachi Empi Uchi Yoko Geri Gedan Juji Uke
Kiba Dachi Hiji Ate Empi Uchi Kansetsu Geri Hiza Uke
Kokutsu Dachi Koken Mikatsuki Geri Jodan Juji Uke
Masubi Dachi Shotei Ushiro Geri Jodan Koken Uke
Sanchin Dachi Shuto Jodan Shuto Uke
Shiko Dachi Haito Uchi Age Uke
Neko Ashi Dachi Morote Tsuki Morote Uke
Tsuri Ashi Dachi Nukite Nagashi Uke
Uchi Hajiji Dachi Tate Tsuki Nami Ashi
Zenkutsu Dachi Ura Tsuki Soto Uke
Uraken Tsuki Uchi Uke
Yama Tsuki Mikatsuki Geri Uke Uraken Uchi