BUDOSPORTS - KARATE                    21 Waffenkatas OkinawaTE 
                                
(teilweise auch Kobudo)

PAGE 00

move to page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11    12   13    14    15    16    17    18   19    20
             Index Katas 00                             21     22     23    24    25    26

Zurück zur Übersicht


       
Kata Gyosho no kon Bojutsu Kata
Bo Kata 1
Bo Kata 2
Bo Kata 3
Bo Kata 3
Bo Techniken 1
Bo Techniken 2
Nunchaku Kata 1
Nunchaku Kata 2
Nunchaku Kata 3
Nunchaku Kata 4
Nunchaku Techniken 1 - wird noch bearbeitet
Nunchaku Techniken 2 - wird noch bearbeitet
Kata Chutan Yara nu Sai Jutsu
Sai Kata 1
Sai Kata 2
Sai Kata 3
Sai Kata 4
Sai Kata 5
Sai Techniken 1
Sai Techniken 2
 
 Kata Chikin Sunakachi Ekudi  
Kama Kata 1
Kama Kata 2
Kama Kata 2 Details
Kama Kata 3
Kama Kata 3 Slow Motion
Kama Kata 4
Kama Techniken 1
Kama Techniken 2
 
Kusari Kataübersicht
KusariAnsicht
Kusari Kata 1
Kusari Kata 2
Kusari Kata 3
Kusari Kata 4
Kusari Kata 5
Kusari Kata 6
Kusari Kata 7
Kusari Kata 8