BUDOSPORTS - KARATE   Grundtechniken    Fußtechniken

PAGE 04

move to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zurück


Fußtechniken
Mae Geri Mawashi Geri Yoko Geri KinGeri
Kansetsu Geri Mikatsuki Geri Ushiro Geri Mikatsuki Geri Uke
Kagato Geri Hiza Geri HIZA-UKE NAMI-ASHI