JUDO - Techniken für den 5. KYU

PAGE 01

move to page 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
                              11   12     13      14     15     16      17     18      19      20
                             
21   22     23      24     25     26      27     28      29      30
Zurück zu BUDO     31   32     33      34     35     36      37     38      39      zurück zu MAIN

Würfe Würfe Haltegriffe Haltegriffe
5.Kyu
De-Ashi_Barai

Uki-Goshi

Kesa-Gatame

Yoko-Shiho-
Gatame

Hiza-Guruma

O-Soto-Gari

Kata-Gatame

Tate-Shiho-
Gatame
Click auf Bild für deatailierte Seite
Sasae-Tsuri-
Komi-Ashi

O-Goshi

Kami-Shiho-
Gatame

Mune-Garami

O-Uchi-Gari

Seoi-Nage

Uki-Gatame

Mune-Gyaku

ÜBERSICHTEN:     5.KYU     4.KYU    3.KYU     2.KYU     1.KYU